Zasady i Warunki

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego prowadzonego w domenie www.e-zbiorniki.pl, w szczególności warunków technicznych świadczenia usług przez Sklep internetowy oraz dokonywania za jego pośrednictwem zakupów Towarów, ich dostarczania Klientowi, dokonywania płatności za zamówione Towary oraz rozwiązania i odstąpienia od umowy.

II. DEFINICJE

Następujące terminy w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
1) Sprzedający – spółka Kingspan Water & Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy, przy ul. Topolowej 5, 62-090 Rokietnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032871, NIP 779 205 72 60, Kapitał Zakładowy 10.000.000 PLN
2) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia Usług przez Sklep.
3) Sklep internetowy/Sklep – internetowa platforma handlowa umieszczona pod adresem www.e-zbiorniki.pl, prowadząca sprzedaż Towarów na terenie Polski.
4) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu internetowego lub dokonujący zakupów w Sklepie internetowym.
5) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
6) Usługi – wszelkie świadczenia wykonywane przez Sprzedającego na rzecz Klientów w celu realizacji umowy z Klientem zawartej w Sklepie.
7) Towary – wszelkie składniki materialne zawarte w ofercie Sprzedajacego, mogące być przedmiotem zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Klientem umowy sprzedaży, produkowane na indywidualne Zamówienie Klienta, według określonej przez Klienta specyfikacji.
8) Formularz – formularz, za pośrednictwem którego Klient podaje dane niezbędne do dokonania rejestracji i założenia Konta w Sklepie lub dokonuje Zamówienia.
9) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające szczegółową specyfikację Towaru według indywidualnych potrzeb Klienta oraz dane zawarte w Formularzu. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez Zamówienie rozumie się również Towary stanowiące przedmiot sprzedaży na Klienta.
10) Konto – wydzielona technicznie i organizacyjnie sekcja strony Sklepu składająca się z adresu e-mail i hasła, która umożliwia Klientowi dokonanie zakupu Towaru i która zawiera dane o Kliencie i historii zamówień (złożone zamówienia, faktury). Klient odpowiada za zapewnienie, aby wszystkie informacje wprowadzone przy tworzeniu Konta były poprawne, kompletne i aktualne.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego przez Klientów niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz dostęp urządzenia (komputer, laptop, tablet, telefon i inne), na którym prawidłowo zainstalowana została przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji co najmniej 11.0 lub nowszej, Microsoft Edge v. 42.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 72.0 lub nowszej lub Mozilla Firefox w wersji co najmniej 65.0, Safari 12.0 lub nowszej (dla Mac OS), a dla telefonów komórkowych: Safari Mobile dla iPad 2, iPad Mini, iPad z Retina Display (iOS 7.0 lub nowsza), Safari Mobile dla iPhone 4.0 lub nowsza; iOS 7 lub nowsza, Chrome dla Android 4.0 lub nowsza lub inna przeglądarka odpowiadająca parametrami wyżej wymienionym. Przeglądarka powinna być skonfigurowana w taki sposób aby obsługiwać pliki typu cookie oraz skrypty Java Script.
  2. Klient powinien posiadać właściwie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej.
  3. W celu właściwego świadczenia Usług Sprzedający korzysta z plików cookie (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez Sprzedającego. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Klienta z pamięci jego komputera. Klient może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików. Więcej informacji na ten temat zawiera Polityka prywatności dostępna w Sklepie.

IV. OFERTA

Oferowane przez Sprzedającego w Sklepie Towary są fabrycznie nowe, wyprodukowane każdorazowo według zindywidualizowanego zamówienia Klienta i przekazanej Sprzedającemu specyfikacji, spełniające wymagania techniczne i prawne.

 1. Sprzedający może oferować również Towary używane, o czym Klient zostanie powiadomiony w opisie Towaru.
 2. Sklep dochowuje należytej staranności by zdjęcia Towarów odzwierciedlały ich kolor, kształt i fakturę. Kolory Towarów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości ekranu na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia zawsze opis Towaru wraz z opisem jego koloru. W razie wątpliwości Klient powinien skontaktować się ze Sklepem.
 3. Wszystkie podane ceny Towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto (nie zawierającymi podatku VAT) i brutto (zawierającymi podatek VAT)
 4. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które są doliczane do ostatecznego kosztu Zamówienia w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, wartości Zamówienia i obowiązujących w dniu zamówienia promocji związanych z kosztami dostawy.
 5. Klient składając Zamówienie jest informowany o kosztach dostawy, które łącznie składają się na wartość Zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, wniesienie itp) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
 6. Zamieszczone na stronach sklepu informacje o Towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Klient dokonując Zamówienia, składa ofertę kupna określonego Towaru oferowanego przez Sklep, przekazując Sprzedającemu szczegółową specyfikację Towaru, który zamierza nabyć.
  1. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedającego automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu przez Sprzedającego oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Sprzedającego możliwości i terminu wyprodukowania Towaru według specyfikacji określonej przez Klienta i akceptacji oferty Kupującego, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym wraz z fakturą proforma do Kupującego.
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty na stronach Sklep bądź wprowadzania w nich zmian, co nie ma wpływu na przyjęte do realizacji Zamówienia. Sklep prowadzi wysyłkę Towarów na terenie Polski.
  3. Parametry produktu zaznaczone domyślnie w każdym produkcie są wytyczną do zamówienia w wersji początkowej, jeśli klient oczekuje produktu z określonymi parametrami musi zmienić/wybrać parametry i złożyć zamówienie. Bez zmiany parametrów produktu zostanie on wyprodukowany oraz dostarczony w parametrach początkowych, zaznaczonych domyślnie.

V. ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wyboru Towaru, według indywidualnych potrzeb oraz przekazuje Sprzedającemu szczegółową specyfikację Towaru, który zamierza nabyć, w tym (np. rodzaj, kolor, wymiary, wielkość opakowania itp.) i wybrać polecenie „Dodaj do koszyka”, a następnie może powrócić do wybierania kolejnych Towarów albo przejść do finalizacji zamówienia poprzez wybór polecenia „Przejdź do płatności”.

 1. Klient w celu realizacji Zamówienia powinien podać swoje dane. Może to uczynić poprzez rejestrację do Konta, w tym celu podając swoje dane oraz adres e-mail i hasło lub wypełniając Formularz po wyborze Towaru.
 2. W przypadku kolejnych zakupów w Sklepie Klient posiadający Konto dokonuje logowania za pomocą podanego wcześniej adresu e-mail oraz nadanego przez siebie hasła.
 3. Klient w celu zawarcia umowy powinien podać swoje dane osobowe w Formularzu, który wypełnia przy zakładaniu Konta lub przy realizacji Zamówienia:
  a. imię i nazwisko lub nazwę,
  b. adres pocztowy miejsca zamieszkania lub siedziby,
  c. adres e-mail,
  d. nr NIP (w przypadku osób dokonujących zakupu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej)
  e. datę urodzenia (w przypadku Konsumentów),
  f. numer telefonu,
  g. wybrane przez siebie hasło do Konta (w przypadku zakładania Konta).
 4. Klient podaje również adres dostawy jeśli jest inny niż wskazany w Formularzu adres zamieszkania lub prowadzenia działalności oraz na potrzeby rozliczeń adres do faktury. Przesłanie niepełnych lub nieprawidłowych danych w Formularzu rejestracyjnym oraz adresie dostawy może uniemożliwić realizację Zamówienia przez Klienta, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 5. W przypadku wystąpienia niejasności co do podanych w Formularzu danych Klienta (w szczególności w odniesieniu do danych Klienta uniemożliwiających dokonanie dostawy Towaru) Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia. W braku uzyskania od Klienta wyjaśnień Sprzedający może odmówić potwierdzenia i realizacji Zamówienia, o czym Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta.
 6. Po uzupełnieniu danych w Formularzu oraz podaniu adresu dostawy Klient dokonuje wyboru formy odbioru Towaru za pośrednictwem jednej z firm kurierskich lub bezpośrednio w miejscu wskazanym przez Sprzedającego, a następnie dokonuje wyboru płatności zgodnie z działem VI Regulaminu. W celu realizacji Zamówienia Klient powinien zaakceptować regulamin Sklepu oraz Polityki prywatności.
 7. Poprzez złożenie Zamówienia Klient składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów, według przekazanej Sprzedającemu specyfikacji zgodnej z indywidualnymi potrzebami Klienta. Wysłane przez Sprzedającego na adres e-mail podany przez Klienta potwierdzenie złożonego przez Klienta Zamówienia zawierające potwierdzenie możliwości wyprodukowania Towaru według specyfikacji określonej przez Klienta, zgodnie z p. 8 działu IV, stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedającego i chwilę zawarcia umowy.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w p. 8 niniejszego Działu, z treścią umowy. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.
 9. W przypadku niemożności wyprodukowania Towaru zamówionego przez Klienta według przekazanej Sprzedającemu specyfikacji lub niemożności realizacji Zamówienia w terminie wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia lub braku możliwości realizacji Zamówienia z innych przyczyn, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zaistniałej sytuacji pocztą elektroniczną – poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Klienta adres e- mail. Klient może anulować Zamówienie w razie wystąpienia okoliczności wskazanych w niniejszym ustępie, które stanowi odstąpienie od umowy.
 10. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zgodnie z p. 10 niniejszego Działu, jeśli Klient dokonał zapłaty za zamówiony Towar, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z zasadami wskazanymi w dziale XII.
 11. Klient może do chwili rozpoczęcia produkcji zamówionego Towaru lub przedsięwzięcia w tym celu przygotowań przez Sprzedajacego,jednak w każdym wypadku nie później niż do dnia złożenia przez Sprzedajacego zamówienia na surowce niezbędne do produkcji Towarów na rzecz Klienta, dokonać zmian w Zamówieniu, w tym zrezygnować z całości lub części Zamówienia. Klient może do chwili przekazania Towaru do wysyłki dokonać zmiany adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze. W tym celu powinien skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na Stronach sklepu internetowego w zakładce „Skontaktuj się z nami” lub w przypadku zmiany Zamówienia poprzez formularz „Zwrot/ zmiana zamówienia”.
 12. Zmiana Zamówienia, o której mowa w p.11 powyżej zostanie potwierdzona przez Sprzedającego poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, jeżeli spełnoniony zostanie warunek umożliwiający zmianę Zamówienia.
 13. W przypadku zmiany Zamówienia, zgodnie z p. 11 i 12 niniejszego działu w całości lub w części, jeżeli zostało ono opłacone z góry, Sprzedający dokona zwrotu należności, z tym że w przypadku wycofania Zamówienia w części zwrotowi podlega odpowiednia część należności. Zwrot zostanie dokonany na warunkach wskazanych w dziale XII. Zmiana Zamówienia jest niemożliwa po przekazaniu Towaru do wysyłki, jak również w przypaku gdy Sprzedający zamówił surowce niezbędne do produkcji Towarów zamówionych przez Klienta.
   

VI. FORMY PŁATNOŚCI

1. Klient, składając Zamówienie ma prawo wybrać następujące formy płatności w zależności od własnych preferencji:

a. Przelew bankowy – przelew należności na rachunek bankowy Sprzedającego, o numerze : PL 88 1140 1124 0000 2320 2300 1001, prowadzony przez mBank S.A. Oddział Korporacyjny.
b. Płatność kartą płatniczą, portfelem elektronicznym lub przelewem – za pośrednictwem platformy agenta rozliczeniowego (operatora płatności PayPro S.A. (PayPro) –, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014., na zasadach określonych w regulaminie świadczenia usług tej spółki.

2. W przypadku wybrania przelewu bankowego, określonego w p.1 lit. a niniejszego Działu jako sposobu płatności Zamówienie realizowane jest dopiero po wpłynięciu na konto Sklepu ceny wraz z kosztami wysyłki.

3. Płatność przelewem bankowym, o której mowa w p. 1 lit. a powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient otrzyma od Sklepu informację drogą e- mailową z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane (Sklep ma prawo odstąpić od umowy), a Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją o anulowaniu Zamówienia.

4. Do każdego zakupionego w Sklepie Towaru lub asortymentu Towarów wystawiana jest faktura VAT, która zostanie doręczona Klientowi z chwilą odbioru Towaru (w przypadku odbioru osobistego przez Klienta) lub przesłana na adres e-mail wskazany w Formularzu z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi.

5. W związku z automatycznym wystawianiem faktur przez system Sklepu, w przypadku gdy Klient zażądał wystawienia faktury VAT, a na etapie rejestracji lub składania Zamówienia nie podał numeru NIP, faktura może go nie zawierać.

6.  Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. Nr 2174 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przesyłanie przez Kingspan Water & Energy Sp. z o.o., ul. Topolowa 5, 62-090 Rokietnica faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej (format PDF).

7. Zobowiązuje się przyjmować dokumenty, o których mowa w pkt 1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie ich w formie elektronicznej.  

VII. DOSTAWA

 1. Towar może być odebrany przez Klienta osobiście (w tym przez upoważnioną przez Klienta osobę) we wskazanej przez Sprzedającego lokalizacji lub będzie dostarczany na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Koszt przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej jest uzależniony od rozmiaru, wagi i rodzaju Towaru oraz miejsca dostawy.
 3. O koszcie dostawy Sklep każdorazowo informuje Klienta przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 4. Koszt dostawy stanowi koszt dodatkowy do ceny Towaru i jest do niej doliczany.
 5. Wszystkie przesyłki wysyłane do Klienta są odpowiednio zapakowane i ubezpieczone.

VIII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po zawarciu umowy w Sklepie.
  1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas wyprodukowana Towaru według przekazanej Sprzedającemu przez Klienta specyfikacji, przygotowania Towaru do wysyłki oraz czas dostawy.
  2. Towar zostanie przygotowany do wysyłki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy w Sklepie, a jeżeli ze względu na specyfikację zamawianych przez Klienta Towarów, wykonanie umowy w tym terminie nie będzie możliwe, czas relizacji Zamówienia może zostać wydłużony o czym Klient zostanie poinformowany przez osobę przyjmującą Zamówienie.
  3. O dokładnym terminie przygotowania Zamówienia do wysyłki oraz terminie dostarczenia przesyłki wskazanym przez przewoźnika Klient informowany jest podczas weryfikacji Zamówienia przez Sklep (poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w Formularzu), zgodnie z p. 8 Działu IV.
  4. Stan zamówienia Klient posiadający Konto w Sklepie może sprawdzić na stronie Sklepu w zakładce „Historia zamówień” dostępnej po zalogowaniu się na konto indywidualne Klienta. Klient nie posiadający konta zostanie powiadomiony zgodnie z p. 4 niniejszego Działu.

IX. DORĘCZENIE TOWARU

Chwilą dostarczenia Towaru jest moment wydania Towaru Klientowi lub upoważnionej przez niego osobie przez przewoźnika. Dowodem wydania Towaru jest dokument wydania lub list przewozowy podpisany przez Klienta lub osobę upoważnioną przez Klienta.

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia Towaru, które miały miejsce w trakcie przewozu.
  1. Z uwagi na treść p. 2 powyżej Klient, akceptując Regulamin, godzi się na to, że Sprzedającemu będą przysługiwać wobec przewoźnika wszystkieewentualne roszczenia związane z zaginięciem, uszkodzeniem, ubytkiem związanym z dostawą lub opóźnieniem w dostawie Towaru.

X. REKLAMACJE, RĘKOJMIA, GWARANCJA

Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość poprzez formularz w zakładce „Zgłoszenie problemu” . W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

1. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta wynikającej z rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

4. W celu rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust.4 niniejszego Działu przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar lub Towary wraz z dowodem zakupu tego Towaru/Towarów (kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). do Sprzedającego i opisem reklamacji. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo w miarę możliwości wadę usunie (nie dotyczy Towarów używanych, co do których możliwe jest jedynie obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy). Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedawcy.

7. Klient ponosi koszty ponownej dostawy Towaru po rozpatrzeniu reklamacji w przypadku nieuzasadnionego skorzystania z rękojmi (negatywnego rozpatrzenia reklamacji wynikającej z rękojmi przez Sprzedającego).

8. Rękojmia, o której mowa w ust. 4-8 niniejszego Działu, wobec Klienta nabywającego Towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) zostaje wyłączona.

9. Producent Towaru udziela 12 miesięcznej gwarancji na nowy dostarczony Towar, liczonej od dnia dostarczenia Towaru obejmującej wady fizyczne Towaru wynikające z wady produkcyjnej lub materiałowej. W przypadku ujawnienia wady Towaru Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji Sprzedającemu poprzez zakładkę „Zgłoszenie problemu” i dostarczenia Towaru wraz z kartą gwarancyjną na adres podany przez Sprzedającego. Gwarant w ramach gwarancji wymieni Towar na nowy lub dokona naprawy. W terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu od Klienta Sprzedający powiadomi o terminie naprawy lub wymiany lub o odmowie świadczeń wynikających z gwarancji. Uprawnienia wynikające z gwarancji nie ograniczają i nie wyłączają prawa Konsumenta do reklamacji Towaru w ramach rękojmi.

10. Uprawnienia z rękojmi i gwarancji nie dotyczą sytuacji, gdy wada spowodowana była niewłaściwym zamontowaniem Towaru lub jego wykorzystaniem niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją producenta.

XI. WYŁĄCZENIE PRAWA KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Towary zawarte w ofercie Sprzedajacego są produkowane według indywidualnych specyfikacji przekazywanych Sprzedającemu przez Klienta, w związku z czym zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowu zawartej ze Sprzedajacym na podstawie złożonego Zamówienia.

XII. ZWROT PIENIĘDZY

 1. Sprzedający zwróci kwotę uiszczoną przez Klienta w przypadku:
  a) odstąpienia przez Klienta od umowy na podstawie przepisów p. 10 Działu V Regulaminu,
  b) wycofania zamówienia w całości lub w części, zgodnie z Działem V p.12 Regulaminu,
  c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Towaru lub wymiany na nowy.
 2. Należność zostanie zwrócona Kupującemu przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 3. W przypadku, w którym zwrot w sposób określony powyżej jest niemożliwy Sprzedający wezwie Klienta do podania danych niezbędnych do dokonania zwrotu.
 4. Jeżeli płatność za Zamówienie została dokonana przez Klienta z rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej, które nie należały do niego, zwracana kwota zostanie przekazana na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej przy użyciu których Klient dokonał płatności.
 5. Należność zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zdarzenia będącego przyczyną zwrotu należności.

XIII. TREŚCI ZAKAZANE

 1. Klient nie może w ramach korzystania ze Sklepu internetowego i jego Usług dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu, kontrahentów lub osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od ingerowania w zawartość Sklepu internetowego oraz podejmowania jakichkolwiek innych działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu internetowego.
 2. Klient uprawniony jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

XIV. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Klientów lub osób upoważnionych przez Klienta będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności obowiązującą w Sklepie.

           O celach, sposobach, zakresie i podstawach prawnych przetwarzanych danych osobowych w                   Sklepie oraz o wszelkich przysługujących Klientowi uprawnieniach Klient jest informowany przez               Sprzedającego przed ich podaniem.

XV. PRAWO WŁAŚCIWE, JURYSDYKCJA, POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajduje zastosowanie prawo polskie, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w zakresie w jakim dotyczy to Konsumentów ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 1. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym Konsumentem sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sprzedającym a Klientem nie będącym Konsumentem sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy według siedziby Sprzedającego. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

XVI. KONTAKT

 1. Wszelka korespondencja pisemna powinna być przesyłana na adres Sklepu, chyba że przedstawiciel Sklepu pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej wskaże Klientowi inny adres.
  1. Klient może kontaktować się ze Sklepem również za pomocą formularza do kontaktu umieszczonego na stronie internetowej Sklepu, a także za pomocą poczty elektronicznej email sklep@e-zbiorniki.pl lub telefonicznie +48 61 66 09 444.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający ma prawo do organizowania akcji promocyjnych i wyprzedażowych. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych każdorazowo określają regulaminy promocji umieszczone na stronie internetowej Sklepu. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień składanych przez Klientów następuje według kolejności ich złożenia do wyczerpania zapasów objętych określoną akcją promocyjną. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w Sklepie nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.
 2. Sprzedający może zmienić treść niniejszego Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego na stronie Sklepu, z zastrzeżeniem, że do Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.
 3. Sprzedający, zgodnie z obowiązującymi przepisami umieszcza w Sklepie informację dotyczącą najniższej ceny za Towar w ciagu ostatnich 30 dni.
 4. Sprzedający każdorazowo weryfikuje umieszczone opinie Klienta poprzez skontaktowanie się bezpośrednio z jej autorem za pośrednictwem poczty elektronicznej.